Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Agnieszka Skocka-Petruszewska prowadząca działalność gospodarczą jako firma NEFER MED Agnieszka Skocka-Pietruszewska, adres siedziby: Przy Agorze 13 lok. 3, 01-960 Warszawa Nr Tel.: 22-864 22 21 E-mail: kontakt.nefermed@gmail.com
2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach, stosowanych lekach, schorzeniach, itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
4. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowana/y o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
5. Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywane w Karcie Klienta związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
7. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 7 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet, a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłany do Ciebie newsletter, nie otrzymasz informacji o rabatach.
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
• marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody,
• dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
10. Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, a więc podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
11. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
12. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.